cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Vraagbaak

Onze handige vraagbaak: een overzicht van veelgestelde vragen van notulisten.

Wijzigingen in conceptnotulen verwerken?

Ik notuleer reeds vergaderingen en maak concept notulen. Deze worden weer besproken op de volgende vergadering. Mijn vraag is: indien er tekstuele correcties zijn n.a.v. de concept notulen, moeten deze ook daadwerkelijk [...]

Niet hele vergadering aanwezig?

Als iemand later binnenkomt tijdens de vergadering, bijvoorbeeld halverwege. Hoe noteer je dat ? Zet je hem of haar bij afwezigen (later?) bijvoorbeeld?

Vaststellen of besluiten?

Is er een verschil tussen "ter besluitvorming" en "ter vaststelling"?

Notulen per e-mail goedkeuren?

Wij vergaderen gemiddeld eens per twee maanden, maar er is de behoefte uit onze achterban om niet tot de volgende vergadering te hoeven wachten om te weten wat besloten is. Wij zouden daarom de notulen al eerder, bijvoorbeeld [...]

Steno in notuleercursus?

Is in een van de cursussen notuleren ook Steno verwerkt? Ik heb dat vroeger erg veel gebruikt en zou dat graag op willen halen.

Notulen ondertekenen verplicht?

Is het (juridisch) verplicht om vastgestelde notulen te ondertekenen? Of kan men volstaan met 'vastgesteld' en dan datum en namen van voorzitter en secretaris? Dan dit als PDF opslaan in het archief?

Bestuursnotulen voor leden?

Heb je als lid van een vereniging het recht om de notulen van bestuursvergaderingen in te zien?

Vertrouwelijk?!

Het kan voorkomen dat je vertrouwelijke of gevoelige informatie te horen krijgt tijdens een vergadering. Hoe ga ik met dit soort informatie om als je een verslag maakt?

Verplicht lidmaatschap?

Moet een notulist van een voetbalvereniging ook lid zijn van deze vereniging c q lid zijn van de KNVB?

Wie mag notulen wijzigen?

Mag iemand veranderingen aanbrengen in toegestuurde notulen van de tegenpartij? Bijv. bij een oudervereniging / schooldirectie situatie?

Bijlage(n) noemen?

Bij de notulen maak ik een bijlage met een besluiten- of actielijst. Benoem je deze besluitenlijst of actielijst dan in de notulen b.v. Zie bijlage?

Mag ook iemand anders notuleren?

Tijdens de vergaderingen van onze VvE notuleert niet de secretaris van de vereniging maar de vrouw van de penningmeester notuleert. Onze vraag is of dit rechtsgeldig is.

Mogen namen in de notulen?

Ik kreeg bij het notuleren het verzoek of ik namen kon weglaten. Is dit niet eigenlijk een rare vraag, want eigenlijk moet er genotuleerd worden wat er besproken en gezegd is door de personen?

Niet-vastgestelde notulen verspreiden?

Als er van een bestuursvergadering een conceptverslag is gemaakt wordt dit gestuurd naar de bestuursleden. Maar mag dit verslag dan ook al naar de commissies worden gestuurd? Of moet het eerst worden goedgekeurd, dus [...]

Zijn besluiten in conceptnotulen al bindend?

In de conceptnotulen van een VVE is opgenomen dat een bepaalde mandeligheid is opgeheven. Nu willen een aantal eigenaren hierop terugkomen. Zijn de conceptnotulen al bindend?

Geen tijd om notulen vast te stellen?

Bij een serie overleggen wordt het vaststellen van notulen steeds overgeslagen omdat er belangrijkere zaken spelen en er altijd een gebrek aan tijd is. Nu zijn het vijf vergaderingen op een rij die niet zijn vastgesteld. [...]

Het niet-besproken agendapunt in de notulen?

Soms komt het voor dat tijdens de vergadering wordt besloten bepaalde agendapunten niet te behandelen. Bij het agendapunt: vastestellen agenda, benoem ik dat. Maar verderop in de notulen liet ik tot nu toe het punt staan, [...]

Ingekomen stukken in de notulen opnemen?

Moeten de genoemde 'ingekomen stukken' altijd bij de notulen gevoegd worden, of is het noemen hiervan voldoende?

Is er een wettelijke termijn op het bewaren van notulen?

Is er een wettelijke termijn op het bewaren van notulen?

Zijn notulen rechtsgeldig?

Zijn notulen rechtsgeldig, ook als iemand achteraf het er niet mee eens is wat er is besproken en niet meer wil meedoen omdat hij zich er niet goed bij voelt?

Termijn voor conceptnotulen

Wij zijn een cooperatie van eigenaren U.A , nu hebben wij 1 nov een buitengewone ledenvergadering gehad en nog steeds geen notulen ontvangen. Is dat aanvaardbaar of staat daar een tijdsbestek van 14 dagen voor?

Voorzitter notuleert zelf?

Met ons bedrijf zitten wij in het midden van een reorganisatie. Nu is er wekelijks een productieoverleg waar voorheen een notulist bij zat. Tegenwoordig doet de voorzitter zelf het notuleren. Kan dat zomaar?

'Verslag' of 'notulen'?

Ik notuleer wekelijks vergaderingen van ondernemingsraden. Sommige leden zijn van mening dat ik een verslag maak, sommigen zijn van mening dat ik notulen maak. Worden in de vergadering daarna dus notulen [...]

Conceptnotulen aanpassen?

Als de notulen van de vorige vergadering zijn besproken en alle op- en aanmerkingen, aanvullingen e.d. besproken en genotuleerd zijn, wijzig ik dan ook daadwerkelijk de vorige (concept) notulen of is een vermelding in [...]

Spreektaal ombuigen

Mijn leidinggevende geeft aan dat ik te veel spreektaal gebruik, de notulen die ik maak worden ook gelezen door medewerkers van de werkvloer. Als er een woord zoals 'Gremium' in zit, begrijpen zij dit niet. Hoe kan ik [...]

Notarieel proces-verbaal maken?

Hoe laat je een notarieel proces-verbaal maken? In de statuten staat: Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die [...]

Antwoorden in notulen meenemen?

In een conceptverslag van notulen komen weleens vragen voor. Als de antwoorden snel komen, kunnen deze nog meegenomen worden in de conceptnotulen. En hoe geef je dit aan?

Notuliste?

Wordt de benaming notuliste nog wel eens gebruikt?

Notulist aanwijzen?

Kan de voorzitter zomaar iemand aanwijzen als notulist?

Notulen ook naar ex-deelnemers?

Iemand krijgt een andere functie en is daarom niet langer deelnemer aan een bepaalde vergadering. Ontvangt deze persoon nog wel de (concept-)notulen van de laatste vergadering waar hij bij was, ook al is hij inmiddels [...]

Hoe vast is vastgesteld?

De notulen zijn goedgekeurd en gearresteerd. Mag iemand die aanwezig was bij de vaststelling, later beweren er een ander besluit is genomen dan vastgesteld, met als argument dat hij een andere beleving heeft van het [...]

Manager verbetert notulen

Wij notuleren als secretaresse ons werkoverleg. De notulen moeten dan eerst altijd naar de manager gestuurd worden. Dan geeft zij akkoord of soms verbetert zij in deze notulen dingen. Mag dit? Zij stuurt dan de notulen [...]

Uurtarief notuleren Engels

Kunt u mij doorgeven wat een redelijk uurtarief is voor het notuleren in het Engels van een vergadering met vrij specialistische terminologie.

Notulen verplicht goedkeuren?

Moeten notulen altijd in de volgende vergadering goedgekeurd worden? Zo ja, als de leden op de vergadering deze dan niet goedkeuren en er zijn in deze vergadering besluiten genomen: zijn die dan wel geldig? En is het [...]

Toevoegingen aan notulen?

Bij het notuleren van een bepaalde commissie voegt de voorzitter wel eens extra informatie toe aan de notulen. Deze info is niet besproken in de vergadering. Hoe geef ik dit weer in de notulen?

 

Privacy en Disclaimer