cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Vergaderwoorden

Een verzameling van vergaderwoorden die belangrijk zijn voor de notulist.

 

Veel gebruikte woorden in vergaderingen

Voor de notulist is niet alles wat er tijdens een vergadering wordt gezegd, ook evengoed te begrijpen. Om te beginnen is er natuurlijk het specifieke vakjargon van de organisatie. Bij een bouwvergadering kun je heel andere termen verwachten dan bij een MT-vergadering in de zorgsector.

Afgezien van dit vakjargon (dat per organisatie verschilt) zijn er ook veel algemene woorden en uitdrukkingen die in vergaderingen kunnen voorkomen. Als notulist moet je op de hoogte zijn van de betekenis van de onderstaande vergaderwoorden.

aanbesteden In het openbaar voor een prijsopgave beschikbaar stellen.
ad hoc Op dit moment, direct (zonder verdere voorbereiding).
aftikken Beslissen.
amendement Geopperde wijziging in een bij de vergadering ingediend voorstel.
asap As soon as possible (zo snel mogelijk).
bilateraal Gesprek tussen twee partijen.
bottleneck Knelpunt.
causaal Oorzakelijk.
coherent Samenhangend, logisch.
cohesie Samenhang
connotatie De met een woord verbonden voorstellingen buiten de eigenlijke betekenis. Synoniem: gevoelswaarde.
consensus Overeenstemming van gevoelens of opvattingen.
consensusdemocratie Beslissingen over het te voeren beleid worden in overleg met elkaar genomen.
consensusmodel Harmoniemodel.
convocatie Bijeenroeping van een vergadering.
convocatiebrief Brief waarin iemand opgeroepen wordt voor een vergadering.
counterfeit Vervalsing, namaak.
dechargeren Ontheffen, vrijstellen. De penningmeester dechargeren: zijn verantwoording goedkeuren.
fiatteren Goedkeuren.
focussen De aandacht richten op.
go/no-go Na overleg wordt besloten iets wordt voortgezet of niet.
gremium Samenstelling van een beslisorgaan.
grondslag Uitgangspunt, basis, beginsel.
profileren De aandacht vestigen op zichzelf of op een bepaald aspect van zichzelf.
quota Evenredig aandeel dat iedereen moet bijdragen in algemene lasten of ontvangt uit algemene winst.
quotatie Citaat.
quorum Aantal leden dat in een vergadering aanwezig moet zijn om geldige besluiten te kunnen nemen.
sic Zo staat er woordelijk. Synoniem: aldus.
synergie Samenwerking van meerdere personen/groepen om samen meer resultaat te behalen dan de som van de afzonderlijke resultaten.
verbatum Woordelijk.
wvttk Wat verder ter tafel komt

 

 

Gratis online workshop

do 18-8-2022: Actiepunten herkennen en noteren

Nu aanmelden!

Engelse vergaderwoorden

Een soortgelijk overzicht is er ook voor de Engelse taal.

Engelse vergaderwoorden.

Privacy en Disclaimer