cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Formele woorden

Gebruik in notulen niet al te formele schrijftaal.

Het wordt dan namelijk moeilijker om de notulen te begrijpen.

 

Vermijden van te formele woorden

De volgende lijst met woorden komt uit de formele schrijftaal. In de tweede rij staan alternatieven, die minder formeel zijn.

derhalve daarom, dus
hieromtrent hierover
doch echter, niettemin
gaarne graag
uw schrijven uw brief
dienaangaande  daarover
thans nu
geschieden gebeuren, plaatsvinden
teneinde om
indien als
tevens ook
alsmede en, en ook
mede ook
hiermede hiermee
mededelen melden, informeren
alvorens voor, voordat
omtrent over
conform volgens
dienen (zou) moeten
doen toekomen  ontvangen (=lezergericht), sturen (=zendergericht)
welke die (=betrekkelijk voornaamwoord)
zorgdragen zorgen voor
doorgang vinden  doorgaan 
jongstleden [datum vermelden]
mijne heren Geachte heer [naam],
nochtans toch, niettemin, evenwel
allengs langzamerhand
benevens en
inzake over
hetwelk dat
aanmerkelijk groot 
betreffende over 
desalniettemin toch 
middels met
d.d. [datum vermelden]
te weten [weglaten]

 

Gratis online workshop

do 18-8-2022: Actiepunten herkennen en noteren

Nu aanmelden!

Woordvariate

'Woordvelden' zijn goede hulpmiddelen om meer woordvariatie aan te brengen. Het woordveld 'Spreken' word uitgebreid besproken in de Cursus Notuleren Basis.

Je leert precies hoe je het woordveld gebruikt en moeiteloos de kwaliteit van je notulen verbetert!

 

Informatie: Cursus Notuleren Basis

Privacy en Disclaimer